Anexa I

230
Numar de operator de date cu
caracter personal - 1067
CERERE PRIVIND DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND
PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUALA. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Nume
Initiala
tatalui
Prenume
Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala

     Judet
Sector
Localitate

Strada
Nr.
Bloc
Scara
Etaj
Ap.

Cod postal
Telefon
Fax.
E-mail


B. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PENTRU SPONSORIZAREA UNEI ENTITATI NONPROFIT, POTRIVIT DISPOZITIILOR ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
 
- lei RON -
 
Suma:
 


Denumire entitate nonprofit
Cod de identificare fiscala al entitatii nonprofit
Cont bancar (IBAN)
ASOCIATIA ACODOMUS
22126736
RO10 RNCB 0193 0894 7270 0001
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

Data .........................
Semnatura contribuabil..............................................

Loc rezervat organului fiscal

Nr.inregistrare ............................................

Data..............................................................NOTA: Cererea se completeaza de contribuabilii care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor si care opteaza pentru virarea unei sume reprezentand 2% din impozitul anual, conform art.57 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza potrivit legii.

Print